Supermassive Universe

Temat: Upoważnienie do reprezentowania w sądzie (sprawa spadkowa)
treści takiego upoważnienia. Ponieważ dokument musi być potwierdzony notarialnie, co wiąże się z wydatkiem, chcielibyśmy żeby był właściwie napisany. Czy ktoś może mi pomóc? W sądzie pani wspomniała, że powinno to być upoważnienie do reprezentowania i do czegoś związanego z odbiorem korespondencji lub coś w tym stylu - nie zrozumiałam jej dokładnie, a było to niedługo po śmierci ojca, więc nie miałam...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=2343Temat: Skandal z biletami!
przygotować stosowne upoważnienie, którego wzór znajduje się w Szczegółach rezerwacji w opcji Zamówienia oraz udostępnić osobie upoważnianej swój odpowiedni dokument tożsamości, o którym mowa w punkcie 2 powyżej. Podpis na upoważnieniu...
Źródło: forum.miastorzeszow.pl/viewtopic.php?t=1734


Temat: kara łączna i odwieszenie
  kadi dziekuje za odpowiedz. czy znajde w internecie jakis gotowy wzór wniosku o wydanie odpisów ? czy mój d. moze mnie upowaznic do odbioru tych dokumentów czy mogą one trafić do...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=9747


Temat: Spis aktów prawnych wymaganych przez TDT na SKP w ORYGINALE
wykonywane podczas badania (instrukcja-kryteria oceny)oraz wzory zaswiadczen drukowanych przez stacje powinny wisiec na hali gdzie dokonujemy badania a nie w biurze, -dzienniki ustaw tylko w oryginale, -na wszystkie urzadzenia certyfikaty-maga byc kopie, -oczywiscie wazne swiadectwa legalizacji urzadzen, i całą resztę znajdziecie w protokole odbioru stacji przez TDT.(na forum jest wiec mozna sie z nim zapoznac) Pozd dany!!! Oto spis aktow prawnych obowiazujacych: ... Dziennik Ustaw z 2003 r., Nr 227, poz. 2250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych ... czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (ze zmianami), 5. Dziennik Ustaw z 2002r., Nr 133, poz. 1122, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 21 sierpnia 2002 w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego, 6. Dziennik Ustaw z 2002r., Nr 133, poz. 1123, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia...
Źródło: norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=462


Temat: Abonament RTV
filmu, a także telewizor nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych. Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest: telewizor, radio, radio samochodowe, radiomagnetofon, wieża stereo z radiem. Charakteru odbiornika nie mają natomiast urządzenia wielofunkcyjne jak: komputery, telefony komórkowe itp., ponieważ ich głównym przeznaczeniem nie jest odbiór programów radiowych i telewizyjnych. Płacimy ... 157, poz. 1314), 2) Rozporządzenie KRRiT z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 104, poz. ... opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień (Dz. U. Nr 132, poz. 1116 i Nr 214, poz. 1809), 4) Rozporządzenie...
Źródło: zgorzelec.info/forum/viewtopic.php?t=3122


Temat: Komunikat NFZ
finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z pózn. zm.). Wzór dokumentu został określony rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa (Dz.U. z 2007r., Nr 216, poz. 1608). Przedstawiamy w załączeniu treść w/w rozporządzenia wraz ze wzorem tego dokumentu: * Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa Ponadto w związku z ... przez podległy Państwu personel medyczny, w szczególności na poziomie rejestracji pacjenta. Źródło Dokładne informacje dotyczące dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla żołnierzy i pracowników cywilnych poszkodowanych na misjach. (Dz. U. z ... 2135, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa podmiot uprawniony do wydania dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa, wzór tego dokumentu, tryb jego wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tym dokumencie. § 2. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa jest legitymacja, której wzór określa załącznik do rozporządzenia. § 3. 1. Legitymacja wydawana jest przez Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, zwanego dalej "Szefem Inspektoratu", lub osobę przez niego upoważnioną, na wniosek uprawnionego żołnierza ... 5) nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej; 6) miejsce oraz termin służby/pracy poza granicami państwa osoby uprawnionej; 7) nazwę jednostki wojskowej (miejsca pracy) osoby uprawnionej w kraju; 8) określenie terminu ważności legitymacji; 9) miejsce i datę wystawienia dokumentu; 10) adnotacje służbowe - informacje wskazujące warunki posługiwania się dokumentem; 11) kod schorzenia według ICD-10. § 5. 1. Legitymację odbiera się osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 2. Legitymację może również odebrać osoba upoważniona po przedstawieniu do wglądu: 1) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej; 2) upoważnienia do odebrania legitymacji za osobę uprawnioną. 3. Osoba odbierająca legitymację potwierdza jej odbiór własnoręcznym, czytelnym podpisem. § 6. 1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku: 1) zmiany danych personalnych wpisanych do...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33113


Temat: USŁUGI ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW KUCHENNYCH I INNYCH
wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji kod 20 01 08 w ilościach szacunkowych ok. 72.000 kg na czas trwania całego zamówienia -12 miesięcy (w skali miesiąca ok. 6.000 kg a dziennie ok. 200 kg). Usługa odbioru i utylizacji odpadów innych w ilościach szacunkowych ok. 5.662 kg na czas trwania całego zamówienia -12 miesięcy. II.1.4) Wspólny Słownik ... i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi załączyć do oferty wymagane niżej oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie, że wykonawca spełnienia warunki udziału ... podmioty występujące wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy podmiot (umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum). 3. Wymagane jest przedłożenie przez odbiorcę dokumentu (w formie zezwolenia, zaświadczenia, decyzji administracyjnej wydane przez uprawniony organ) ... Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). - dotyczy CZĘŚCI I Wykonawca posiadający zezwolenie wyłącznie na odbiór i transport winien przedstawić umowę (podpisaną co najmniej na okres trwania zamówienia) na odbiór ... przez odbiorcę dokumentów (w formie zezwolenia, zaświadczenia, decyzji administracyjnej wydane przez uprawniony organ) potwierdzających uprawnienia do transportu i utylizacji odpadów wymienionych w CZĘŚCI II 5. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: - ... zgodnie z wzorem będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji; - wypełniony druk FORMULARZ CENOWY, sporządzony zgodnie z wzorem będą-cym załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji; - upoważnienie do podpisywania ofert, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. - akceptacja projektu umowy, poprzez zaparafowanie na każdej stronie i dołączenie do oferty (załącznik nr 4) Kopia dokumentu (każda strona zawierająca informacje) musi być potwierdzona ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez osobę- y reprezentującą- e firmę. Wszystkie dokumenty i załączniki w tym kserowane muszą być czytelne. Dokumenty (strony) nieczytelne nie będą uznane. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w specyfikacji, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, gdy ten po wezwaniu zamawiającego do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=4219


Temat: Zakupy na Strawberrynet
celnej następuje w Centrum Poczty WER w Warszawie, w Dziale Pocztowo-Celnym. W przypadku zgłoszenia się po przesyłkę w zastępstwie odbiorcy należy dostarczyć odrębne upoważnienie do odbioru przesyłki, przeznaczone dla Poczty. W pkt A i B podano niezbędne informacje dla przedsiębiorców i osób fizycznych A. INFORMACJA dla PRZEDSIĘBIORCÓW Zgłoszenia celnego towarów w formie pisemnej należy dokonać na formularzu JDA SAD według wzoru określonego ... jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji. 3. pozwolenie, zezwolenie lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z przywozem towarów. 4. dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeżeli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy; 5. dokument potwierdzający pochodzenie towaru przedstawiony w oryginale w przypadku konieczności udokumentowania obniżonych lub preferencyjnych stawek celnych; 6. inne dokumenty, jeżeli wymagane są na podstawie przepisów odrębnych. Do zarejestrowania zgłoszenia celnego niezbędny jest nr NIP i nr REGON. B. INFORMACJA dla OSOBY FIZYCZNEJ W przypadku zakupu towaru do dokonania zgłoszenia celnego wymagane są następujące dokumenty 1. faktura lub rachunek, lub paragon lub potwierdzenie transakcji zakupu internetowego w postaci wydruku, lub potwierdzenie dokonania operacji bankowej, lub inny dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru wraz z tłumaczeniem na język polski we własnym zakresie. W przypadku otrzymania przesyłki bezpłatnie od nadawcy do dokonania zgłoszenia celnego wymagane są następujące dokumenty: 1. ... - należy określić wartość poszczególnych pozycji towarowych; 3. kserokopię dowodu osobistego (seria i numer dowodu, PESEL, adres zameldowania lub adres do doręczeń w kraju). ZAŁĄCZONE DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI PRZESYŁKI Pod tym...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=77475