Supermassive Universe

Temat: Kupno samochodu używanego
" />Przy spisywaniu umowy kupna-sprzedaży bardzo ważna jest data spisania umowy. Od niej bowiem uzależnione są terminy, w których załatwić musimy procedurę rejestracji w urzędzie skarbowym, wydziale komunikacji oraz ubezpieczalni. W umowie należy ująć dane wszystkich właścicieli pojazdu (może ich być nawet kilku). Własciciel samochodu nie musi mieć prawa jazdy.. PCC-1 i PCC-1/A Kupując używany samochód np. na giełdzie lub z ogłoszenia, będziemy musieli wypełnić formularz PCC-1, czyli deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Trzeba ją mieć ze sobą już w momencie podpisywania umowy kupna-sprzedaży pojazdu. W formularzu PCC-1 musimy bowiem wpisać m.in. dane personalne osoby, od której kupujemy samochód (należy pamiętać o wpisaniu jej Numeru Identyfikacji Podatkowej - NIP), a pod wypełnionym formularzem potrzebny jest jej podpis. PCC-1 bez podpisów kupującego i sprzedającego jest nieważny. Formularz PCC - 1/A dotyczy informacji o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej. Jest wymagany, jeżeli umowa sprzedaży dotyczy więcej niż dwóch stron (więcej niż dwóch podatników w czynności cywilnoprawnej). Formularz składamy wtedy razem z formularzem PCC-1. Tu masz wzór PCC-1 http://www.admoto.pl/poradniki/strony/pcc1.pdf
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=7061Temat: [Umowa] czy istnieje coś takiego
Ja może dopiszę poprawny wzór umowy kupna-sprzedaży roweru. Mam nadzieję że komuś się przyda. Pozdro! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Umowa kupna sprzedaży roweru. Zawarta w dniu............. w ............ pomiędzy: Sprzedającym (imię i nazwisko)...................................... PESEL............... NIP.................. Adres............................................................... Rodzaj i nr. dowodu tożsamości...................................... wydanym przez................................... a Kupującym (imię i nazwisko)........................................ PESEL............. NIP.................. Adres............................................................... Rodzaj i nr. dowodu tożsamości...................................... wydanym przez.................................. §1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: marka/model/typ..................................................... rok produkcji................. nr. ramy........................ nr. amortyzatora.................................................. §2 Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia. §3 Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .................................. Słownie: ............................................................................ §4 Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy na kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu. §5 Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu. §6 Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego. §7 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego. §8 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY ............................ ............................ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Źródło: forumrowerowe.org/index.php?showtopic=69230


Temat: Umowa k-s samochodu, dwóch właścicieli
" />..................... ....................... miejscowość data . UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY pojazdu samochodowego Sprzedający: ..................................................................................................... NIP .......................................... PESEL ..................................... Adres zameldowania: ..................................................................................................... Dowód osobisty Nr: ................................... data wydania (dd/mm/rrrr) .... / .... / ........ wydany przez: ................................... Kupujący: ........................................................................................................ NIP .......................................... PESEL .......................................... Adres zameldowania: ......................................................................................................... Dowód osobisty Nr: ................................... data wydania (dd/mm/rrrr) .... / .... / ........ wydany przez: ................................... §1. Przedmiotem umowy jest pojazd marka ..................................... model ...................................... rodzaj pojazdu i przeznaczenie ............................ numer rejestracyjny .............. rok produkcji ........ nr nadwozia ...................................... nr silnika ........................................ §2. Sprzedający przenosi na Kupującego własność i wydaje mu pojazd określony w §1 za kwotę .............. słownie złotych ....................................................................................................... §3. Sprzedający kwituje odbiór kwoty określonej w §2, a Kupujący odbiór pojazdu określonego w §1. §4. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. §5. Kupujący potwierdza odbiór .... kompletu(ów) kluczyków (oryginalnych/nie oryginalnych*), dowodu rejestracyjnego oraz następujących dokumentów związanych z pojazdem: ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... §6. Pojazd, który jest przedmiotem umowy ma przebieg (km) .............. jest koloru ................................. nie był składany / był składany*, nie był używany do celów zarobkowych / był używany do celów zarobkowych* , jest bezwypadkowy / uległ wypadkowi*. Podczas wypadku uszkodzone zostały następujące elementy: ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... §7. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu. §8. Strony ustaliły, że podatek od czynności cywilnoprawnych uiści Sprzedający / Kupujący*. §9. W sprawach nieuregulowanych umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. §10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY podpis podpis * niepotrzebne skreślić o ile się orientuję nie ma potrzeby wpisywać w umowę którym z kolei jesteś właścicielem tego pojazdu... Ważny jest kupujący i sprzedający... A w razie gdyby była taka konieczność to tzreba edytować ten wzór!!!!!!!!
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=46550