Supermassive Universe

Temat: Schody i poręcze ochronne - wymagania
Oj miała, miała umocowanie w prawie, a dowiesz sie o tym jeśli przeczytasz obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 1999r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie ( D.U. 99.15.140) Dzial VII. § 298 ust.5 5. Poręcze przy schodach zewnętrznych i pochylniach należy...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=334Temat: p.poż.
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z pozniejszymi zmianami - może to nie najlepszy link ale jest chyba tekst jednolity. http://www.gazetapod...pkt=40&id=29455 oraz Rozporządzenie Ministra infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania Dz.U. z 2002 Nr 75 poz690 ( zmiany Dz.U nr33/2003 i 109/2004 Dział VI bezpieczeństwo pożarowe
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=1045


Temat: Czy jest ustawowa konieczność uzyskania opini rzeczoznawcy?
sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.) ZAŁĄCZNIK Nr 4(61) Tabela nr 1 - Rodzaje i podrodzaje pojazdów 67 16 samochodowy inny 01 czterokołowiec L7e 68 02 czterokołowiec lekki L6e 69 99 inny* Ponieważ w rozporządzeniu kategoryzacyjnym L nie podano warunków jakim mają odpowiadać pojazdy inne Minister właśnie przypomniał, że mają spełniać wymagania przewidziane jak dla każdego pojazdu a określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych tj. Dz. 32. ========================================================================
Źródło: e-trike.pl/forum/viewtopic.php?t=1179


Temat: Emitel oficjalnie operatorem mux3
Emitel oficjalnie operatorem mux3 Telewizja Polska podała w oficjalnym komunikacie o potwierdzeniu wcześniejszych naszych nieoficjalnych informacji, że to TP Emitel zostanie operatorem technicznym trzeciego multipleksu NTC (mux 3). W dniu 2 kwietnia 2010 roku Telewizja Polska S.A. poinformowała o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w sprawie wyboru operatora technicznego trzeciego multipleksu cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Oferta Emitela okazała się najkorzystniejsza. TP Emitel uznał na ... łączy je i przesyła do odbiorców. Pełna treść komunikatu Telewizji Polskiej S.A. „Warszawa, dnia 02 kwietnia 2010 r. Oznaczenie sprawy: 06/TMV/2009 Strona internetowa / tablica ogłoszeń Zamawiający – Telewizja Polska S.A., ... r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty firmy TP EmiTel Sp. ... prawa i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, bowiem jest ofertą najtańszą(...) Prezes Zarządu Telewizja Polska S.A. /Romuald Orzeł/”. info:satkurier.pl
Źródło: tvsat-pl.info/index.php?showtopic=27584


Temat: Przeglad okresowy a dluzszy wyjazd zagraniczny
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) Rozdział 3 Badania techniczne pojazdów Art. 81. 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. ... 3. Okresowe badanie techniczne pojazdu jest przeprowadzane corocznie, z zastrzeżeniem ust. 4-7. Art. 83. 1. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu, przez: 1) podstawową stację kontroli pojazdów - w zakresie: a) sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska, B) badań technicznych, o których mowa w lit. a, oraz niektórych badań technicznych, o których mowa w pkt 2, jeżeli stacja posiadała zezwolenie starosty na wykonywanie tych badań wydane przed dniem wejścia w życie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej; 2) okręgową stację kontroli pojazdów - w zakresie badań technicznych określonych w pkt 1 lit. a oraz w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (przed rejestracją w kraju), pojazdu zabytkowego, pojazdu marki "SAM", pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, pojazdu skierowanego na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, pojazdu sprowadzanego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Art. 84a. 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowe wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne w określonym zakresie; Czytałem kiedyś o pewnym zdarzeniu i z tego wyciągam wniosek, że raczej nie ma szans aby zrobić...
Źródło: forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=25487


Temat: mandat za driftowanie
" />Obowiązujące aktualnie przepisy nie dają podstaw prawnych do kontrolowania daty ważności gaśnicy znajdującej się na wyposażeniu pojazdu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ... r. Nr 58, poz. 515 - tekst jednolity) urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie. Inny akt prawny, w którym uregulowana jest kwestia kontroli wyposażenia pojazdu w gaśnicę, to Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 7.09.1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 81, poz. 917). Rozporządzenie to określa wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria...
Źródło: klubseatibiza.pl/forum/viewtopic.php?t=9795


Temat: Problemy z odbiorem 40 lat temu...
osób. Wskutek odwołań zainteresowanych, nałożone kary w wysokości po 1000 zł (numer "Radioamatora" z którego pochodzi ten tekst kosztował 5 zł - przyp. KS) nie zostały egzekwowane. Ponieważ obecnie w wyniku ... warunków odbioru po przewidywanym uruchomieniu w II kwartale 1965 roku przemiennika telewizyjnego."
Źródło: new.radiopolska.pl/forum/index.php?showtopic=1009


Temat: Gdzie podbić gaśnicę -> Kraków ??
... pojazdu w gaśnicę, to Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 7.09.1999r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych (Dz. U. z 1999r....
Źródło: vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=985


Temat: [Województwo Śląskie] Budownictwo mieszkaniowe
Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: 1. Wykonawca biorący udział w ... mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22. ust. 1, art. 23 oraz nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy także: a) złożą dokumenty wymagane treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może ... w dającej się przewidzieć przyszłości (załącznik nr 1 do ustawa o rachunkowości tekst jednolity Dz. U. Nr 76/02 poz. 694 ze zm.) 4. Realizacja przedmiotu zamówienia winna wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej inwestycji przy uwzględnieniu oprócz ogólnych przepisów techniczno � budowlanych , wszystkie wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ... Oferta winna zostać tak skalkulowana , aby zamawiający w okresie obowiązywania gwarancji nie ponosił żadnych kosztów z tytułu napraw bądź wymiany niesprawnych elementów zamówienia. 7. Warunki płatności zostały określone przez zamawiającego ... Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 16.02.2006, cena - 610 zł z VAT. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.02.2006...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=274


Temat: Przetarg na nowe autobusy - 27.07.2010
" />Pojawiły się odpowiedzi na pytania do SIWZ. Głównie doprecyzowano kryteria i dodano brakujący składnik do oceny. "> Kraków, dnia 10.08.2010r. Znak sprawy: FZ-281-93/10 L. dz.: FZ/ZP/2804/10 Wykonawcy strona internetowa http://www.mpk.krakow.pl ... sprawy: FZ-281-93/10, na podstawie przepisów art. 39-46 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759). W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów ‟Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: FZ-281-93/10, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w ... się ilość punktów za dolne odprowadzanie spalin z 4 na 5. Pkt. XII.10 SIWZ otrzymuje brzmienie: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena oferty - 80% Kryteria techniczne ... = punkty techniczne dla autobusu przegubowego PTstandardowego punkty techniczne dla autobusu standardowego PMN - punkty za maksymalny moment obrotowy Pdrzwi - punkty za sposób otwierania drzwi PEEV – punkty za osiągnięcie ... największą liczbę punktów. Treść niniejszego pisma stanowi integralną część ‟Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-93/10.
Źródło: kwk.vot.pl/viewtopic.php?t=653


Temat: Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 139, poz. 1137 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. z dnia 31 ... z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi"; 2) warunki realizacji świadczeń gwarantowanych. § 2. Świadczeniami ... środki pomocnicze. § 4. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych udzielanych przez: 1) specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) podstawowy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr 2 do ... rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 ... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH UDZIELANYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1. Kwalifikacje personelu: 1.1. Lekarz systemu, w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie ... Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427, z późn. zm.). 3. Wymagania dotyczące środka transportu ... * Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane określają cechy techniczne i jakościowe dla specjalistycznego środka transportu sanitarnego drogowego. ZAŁĄCZNIK Nr 2 WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH UDZIELANYCH PRZEZ PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ... z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427, z późn. zm.). 3. Wymagania dotyczące środka transportu zgodne ... Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane określają cechy techniczne i jakościowe dla specjalistycznego środka transportu sanitarnego drogowego. ZAŁĄCZNIK Nr 3 WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH UDZIELANYCH PRZEZ LOTNICZY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1....
Źródło: forum.ratownictwo.info/viewtopic.php?t=22


Temat: GOŚCIE czy BYDŁO
niewielkie (ale w pewnych okolicznościach dość istotne) ilości tego co mogłoby nas interesować: - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osbowych (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 229 poz. 1536) - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. - Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. - Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. O takich podstwach jak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej czy Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. tekst jednolity z 2000 r.,...
Źródło: forum.e-szklarska.com/viewtopic.php?t=1129


Temat: MASA - schody coraz wyższa i coraz bardziej strome
Radomiu w sprawie wydania opinii dotyczącej wykorzystania drogi w sposób szczególny v, związku 7, planowanym zorganizowaniem przez Pana Sebastiana................ - przejazdu rowerowego „Masy Krytycznej - Parak/ary" w dniu 30 stycznia 2004 r. ... postanawiam: pozytywnie zaopiniować wniosek z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków: 1. Organizator zmieni trasę przejazdu i odbędzie się on ulicami: pl. Konstytucji 3 Maja, Żeromskiego, Moniuszki, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Traugutta, Zciomskiego. Pl Konstytucji ... się obok siebie (art. 33 ust. 3 pkt 1) 3. Możliwe jest niestosowanie się uczestników przejazdu do warunków określonych w pkt 2 pod warunkiem zapewnienia policyjnego pilotażu kolumny rowerzystów oraz zabezpieczenia przez osoby uprawnione, bezkolizyjnego przejazdu w miejscach przecinania się kierunków ruchu 4. Wyposażenie rowerów będzie zgodnie z wymogami określonymi w § 53 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 262 z 2003 r). 5. Uczestnikiem imprezy może być osoba posiadająca kartę rowerową lub motorowerową o ile nie ukończyła 18 ... drogowego. 7. Wszyscy uczestnicy przejazdu zobowiązani są stosować się do poleceń wydawanych przez Policję i służby porządkowe organizatora, k także przestrzegać warunków określonych w zezwoleniu pod rygorem przerwania przejazdu 8. Organizator „Masy ... przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, - warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy (służba porządkowa, organizator, policja, służby medyczne), 10. Organizator „Masy Krytycznej - Parakrary jest obowiązany: 11. uzgodnić ... i ilość środków technicznych, oraz miejsce ich rozlokowania, d) rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego przejazdu, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z ... UZASADNIENIE: Konieczność zmiany trasy przejazdu wynika z faktu, że odbywał się on będzie po zapadnięciu zmroku i z uwagi na okres zimowy należy liczyć się z pogorszeniem warunków jazdy (śliska nawierzchnia...
Źródło: forum.radom.pl/viewtopic.php?t=1774